Organizing Committee

Honorary Chair

     Xin Chen, Guangdong U of Tech, China

     Han Ding, Huazhong U of Sci & Tech, China


Advisory Council

    T.J. Tarn, Washington University, USA

    Toshio Fukuda, Nagoya University, Japan


General Chair

    Hong Zhang, University of Alberta, Canada


General Co-Chairs

    Peter Corke, Queensland U of Tech, Australia

    Dinesh Manocha, U of Maryland at College Park, USA

    Kazuhito Yokoi, AIST, Japan

    Qiang Huang, Beijing Institute of Tech, China


Program Chair

    Yisheng Guan, Guangdong U of Tech, China


Program Co-Chairs

    Kamal Gupta, Simon Fraser University, Canada

    Tim Lueth, Technical U of Munich, Germany

    Abderrahmane Kheddar, LIRMM, France

    Shuuji Kajita, AIST, Japan

    Guilin Yang, IAMT, CNITECH, China


Awards Chairs

     Youfu Li, City U of Hong Kong, China

     Marcelo H. Ang Jr., National University, Singapore

     Heping Chen, Texas State University, USA


 Tutorial/Workshop Chairs

    Wei-Hsin Liao, Chinese U of Hong Kong, China

    Danwei Wang, Nanyang Tech U, Singapore

    Jonathan Kelly, University of Toronto, Canada

    Zhuming Bi, Indiana U – Purdue U, USA


Organized Sessions Chairs

    Shuxiang Guo, Kagawa University, Japan

    Homayoun Najjaran, U of British Columbia, Canada

    Hesheng Wang, Shanghai Jiaotong University


 Publication Chairs

    Zhidong Wang, Chiba Institute of Tech, Japan

    Tao Zhang, Guangdong U of Tech, China


 Local Arrangement Chairs

    Haifei Zhu, Guangdong U of Tech, China

    Sai Hong Tang, Universiti Putra Malaysia


Publicity Chairs

    Chi Zhu, Maebashi Institute of  Tech, Japan

    Yili Fu, Harbin Institute of Tech, China

    Juan Rojas, Guangdong U of Tech, China

    Zeyang Xia, SIAT, CAS, China

    Xiangrong Xu, Anhui U of Tech, China


 Exhibition Chairs

    Guanfeng Liu, GDUT/GPNU, China 

    Li He, Guangdong U of Tech, China

    Ee Sian Neo, Malaysia


Finance and Registration

    Melanie Calvert, University of Alberta, Canada

    Tong Liang, Guangdong U of Tech, China